Họ và tên:

  Nguyễn Hữu Hưng

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0975184648 - 0812377747

Email:

Nguyenhuuhungc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Hóa học

Điện thoại:

0944102526

Email:

Nguyenvantungc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Đặng Thị Nga

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Hóa học

Điện thoại:

0834272676

Email:

Dangthingac3qv1@bacninh.edu.vn

 

1L8A2129 copyyyy

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

Chức vụ:

Giáo viên

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Hóa học

 

Điện thoại:

0978198701

 

 

 

 

Email:

nguyenthibichthuyc3qv1@bacninh.edu.vn

 

1L8A2441 copy copyyyy

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Tiền

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Hóa học

Điện thoại:

0942385856

Email:

nguyenthitienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Vân Lưỡng

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử Nhân Hóa học

Điện thoại:

0366518738

Email:

nguyenvanluongc3qv1@bacninh.edu.vn

      

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Hường

 

Chức vụ:

Giáo viên

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Hóa học

 

Điện thoại:

0985387801

 

 

 

 

Email:

nguyenthithuhuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Nhan

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0985374009

 

 

 

Email:

nguyenthinhanc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Hoàng Thị Hồng

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0816230711

 

 

 

Email:

hoangthihongc3qv1@bacninh.edu.vn

 Họ và tên:

Lã Thị Quế Ninh

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc Sĩ Hóa học

Điện thoại:

0977249913

 

 

 

Email:

lathiqueninhc3qv1@bacninh.edu.vn