Họ và tên:

  Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Sinh học

Điện thoại:

0986251415

Email:

nguyenthixuyenc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Hoàng Thị Xuyên

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0375379749

Email:

hoangthixuyenc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Đặng Thị Thanh Hiền

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh học

Điện thoại:

0966605298

Email:

Dangthithanhhienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thanh Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0345153542

Email:

nguyenthanhphuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Chung

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh - KTNN

Điện thoại:

0947662513

Email:

nguyenthichungc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 Họ và tên:

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ công nghệ sinh học

Điện thoại:

0949193050

Email:

hoangthianhnguyetc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Vũ Thị Kim Chi

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0915525426

Email:

vuthikimchic3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Doãn Thị Thu

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0849552568

Email:

doanthithuc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh Hiền

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0988301298

Email:

nguyenthiminhhienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Lê Thị Châm

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh- KTNN

Điện thoại:

0398139678

Email:

lecham68c3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Nga

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Sinh học

Điện thoại:

0912053043

Email:

nguyenthingasic3qv1@bacninh.edu.vn

 

…………………………….