Họ và tên:

  Dương Đức bách

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân giáo dục thể chất

Điện thoại:

0967923769

Email:

duongducbachc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Cầm

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0858625226

Email:

Nguyenthicamc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Như Sắc

Chức vụ:

Giáo viên  

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0965196160

Email:

Nguyennhusacc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Đình Phấn

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Điện thoại:

0936950116

Email:

Nguyendinhphanc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 Họ và tên:

Phạm Hồng Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0825167358

Email:

phamhongphuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên:

Ngô Thị Thanh Huệ

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0358823463

Email:

ngothithanhhuec3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Đình Trường

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0984827721

Email:

Nguyendinhtruongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Trần Thị Huế

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0352287236

Email:

tranthihuec3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Trần Khánh Chiến

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0333903030

Email:

trankhanhchienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên:

Vũ Thị Kim Huyền

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân  giáo dục thể chất

Điện thoại:

0389501116

Email:

vuthikimhuyenc3qv1@bacninh.edu.vn