Họ và tên:

  Nguyễn Thị Duyệt

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

   Thạc sỹ

Điện thoại:

0347816888

Email:

nguyenthiduyetc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Trần Thị Thanh Huyền

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0975687121

Email:

tranthithanhhuyenc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Trần Văn Long

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0394890913

Email:

tranvanlongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Bích Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0888559885

Email:

nguyenthibichphuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Dương Thị Thơm

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0363191442

Email:

Dươngthithomc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 Họ và tên:

Ngô thị Thúy Ngọc

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0983106777

Email:

ngothithuyngocc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn thị Sao

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0976287298

Email:

nguyenthisaoc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0979543666

Email:

dnguyenthinguyet3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Tú

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0985982213

Email:

nguyenthituc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Luận

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0374704342

Email:

nguyenthiluanc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Làn

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0976103578

Email:

nguyenthilangdcdc3qv1@bacninh.edu.vn

Họ và tên:

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

Chức vụ:

Giáo viên

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

 

Điện thoại:

0983492095

 

Email:

nguyenthibichhanhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0904247537

Email:

nguyenthithuhac3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Điện thoại:

0984234391

Email:

nguyenthikimthoac3qv1@bacninh.edu.vn