Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0913547334

Email:

Nguyenthithuhienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý- Tin học

Điện thoại:

0948026899

Email:

Nguyenthihoalc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Bùi Thị Thúy

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0906097666

Email:

Buithithuyc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Bá Tư

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý – Tin học

Điện thoại:

0366023767

Email:

Nguyenbatuc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0978645582

Email:

Nguyenthithuyc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Vật lý

Điện thoại:

0962139369

Email:

Nguyenthilanhuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh Hà

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0982096882

Email:

Nguyenthiminhhac3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0986088185

Email:

Nguyenthiminhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Đinh Tú Vinh

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0836919222

Email:

Dinhtuvinhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Lê Thị Mai

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0966733288

Email:

Lethimaic3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Đinh Thị Ninh

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật lý

Điện thoại:

0987108295

Email:

Dinhthininhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Đinh Đức Quang

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Kỹ sư công nghệ thông tin

Điện thoại:

0396899288

Email:

Dinhducquangc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Trần Thị An

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tin học

Điện thoại:

0388205030

Email:

Tranthianc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Quang Minh

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Điện thoại:

0979189811

Email:

Nguyenquangminhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Duy Hậu

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân tin học

Điện thoại:

0368253517

Email:

Nguyenduyhauc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân sư phạm Tin

Điện thoại:

0966972514

Email:

Nhungqv1c3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Điện thoại:

0349701756

Email:

Nguyenthihuongcnc3qv1@bacninh.edu.vn