Danh sách thành viên tổ hành chính:

 

 Họ và tên:

Lê Tiến Dũng

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ sinh học

Điện thoại:

0948448999

Email:

letiendungc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 Họ và tên:

Nguyễn Đăng Nhượng

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ tin học

Điện thoại:

0979031141

Email:

nguyendangnhuongc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 Họ và tên:

Nguyễn Gia Thịnh

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Vật lý

Điện thoại:

0853159654

Email:

Nguyengiathinhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

  Nguyễn Thị Bình

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân Ngữ Văn

Điện thoại:

0919667556

Email:

Nguyenthibinhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0947752839

Email:

nguyenthihanhc3qv1@bacninh.edu.vn

 

Họ và tên:

  Nguyễn Thị Dịu

Chức vụ:

Nhân viên kế toán

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0919585226

Email:

nguyenthidiuc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

  Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ:

Nhân viên văn thư

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0977418207

Email:

Nguyenthihangc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Viêm Thị Hiền

Chức vụ:

Nhân viên thư viện

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0918859668

Email:

viemthihienc3qv1@bacninh.edu.vn

 

Họ và tên:

  Trần Thị Thúy Điệp

Chức vụ:

Nhân viên thiết bị

Học hàm, học vị:

Cử nhân

Điện thoại:

0339813455

Email:

tranthithuydiepc3qv1@bacninh.edu.vn

 

 

 

 

 

Họ và tên:

  Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ:

Nhân viên y tế

Học hàm, học vị:

Trung cấp

Điện thoại:

0378565708

Email:

nguyenthithuyc3qv1@bacninh.edu.vn